Hyppää sisältöön

Vastuullisuus

tehdään se mitä luvataan ja kannetaan tekemisestä vastuu.

vastuullisuus jatke-konsernissa

Meillä rakennusalan toimijoilla on paitsi mah­dollisuus, myös velvollisuus rakentaa vastuul­lisempaa tulevaisuutta. Vastuun kantaminen on aina ollut Jatkeen toiminnan keskiössä. Henkilöstöllemme olemme yhtiö, jossa on hyvä olla töissä. Asiakkaidemme kanssa teemme sen, mitä on yhdessä sovittu, ja kannamme tekemisestä vastuun.

Teetimme ulkopuolisella asiantuntijalla sel­vityksen Jatkeen vastuullisuuden nykytilasta keväällä 2021. Selvityksen avulla linjasimme Jatkeen ensimmäiset vastuullisuustavoitteet ja mittarit. Kiinnitämme vastuullisuustavoit­teissamme huomiota ympäristöömme, henki­löstöömme ja hyvään hallinnointitapaan.

Hannu Anttonen

Vastuun kantaminen on aina ollut Jatkeen toiminnan keskiössä. Henkilöstöllemme olemme yhtiö, jossa on hyvä olla töissä. Teemme sen, mitä asiakkaiden kanssa on yhdessä sovittu, ja kannamme tekemisestä vastuun.

– konsernijohtaja Hannu Anttonen

jatkeen vastuullisuustavoitteet

YMPÄRISTÖVASTUU

Resurssitehokas rakentaminen

Työmaillamme kiinnitämme erityistä huomiota materiaalitehokkuuteen. Jatkeella se tarkoittaa jätteen määrän vähentämistä rakennusmate­riaalien hukkaa pienentämällä sekä syntyvän jätteen lajittelua ja kierrätystä. Rakentaessam­me pyrimme kestäviin, energiatehokkaisiin ratkaisuihin ja minimoimme toimintamme ympäristökuormituksen koko rakennuksen elinkaaren ajalta. Käynnistämme omaperus­teisten hankkeiden hiilijalanjälkilaskennan vuonna 2022.

SOSIAALINEN VASTUU

Alan paras työntekijäkokemus

Turvallisen työympäristön varmistaminen jokaiselle Jatkeen toimistolla ja työmaal­la työskentelevälle on meille ensisijaisen tärkeää. Sitoudumme kehittämään työturval­lisuutta ja työhyvinvointia. Välitämme aidosti henkilöstöstämme ja varmistamme, että henkilöstömme työtyytyväisyys säilyy erinomai­sella tasolla. Kehitämme järjestelmiämme ja toimintatapojamme työntekijöitä kuunnellen, ja tavoitteenamme onkin tarjota alan paras työntekijäkokemus. Alan opiskelijoille tarjo­amme harjoittelupaikkoja ja mahdollisuuden tutustua rakennusalaan.

TALOUDELLINEN VASTUU

Vastuullinen hallinto

Hyvä hallinnointitapa tarkoittaa meille avointa ja läpinäkyvää liiketoimintaa. Sitoudumme vastuullisiin hankintoihin ja edellytämme kumppaneiltamme vastuullista toimintaa. Noudatamme kaikessa päätöksenteossa Jat­keen hallinnointikoodia.

TEEMATAVOITEMITTARITULOS 2021
Resurssitehokas rakentaminenJätteen vähentäminenKierrätysaste
Jätteen määrä
Raportointi 2022
Päästöjen vähentäminenTyömaalla kulutettu energia
Energiatehokkuus
Omaperusteisten hankkeiden hiilijalanjälkilaskenta
Raportointi 2022
Alan paras työntekijäkokemusTyöturvallisuusTapaturmataajuus
Vakavat tapaturmat
11,6
0
TyöntekijäkokemusTyötyytyväisyys
Työntekijöiden suositteluindeksi
4,2
50
OpiskelijayhteistyöHarjoittelijoiden määrä49
Vastuullinen hallintoHarmaan talouden torjuntaToimittajarekisteriin hyväksytyt toimittajatRaportointi 2022
Läpinäkyvä liiketoimintaKäsitellyt väärinkäytösepäilytRaportointi 2022