Hyppää sisältöön

Vastuullisuus

tehdään se mitä luvataan ja kannetaan tekemisestä vastuu.

vastuullisuus jatke-konsernissa

Meillä rakennusalan toimijoilla on paitsi mah­dollisuus, myös velvollisuus rakentaa vastuul­lisempaa tulevaisuutta. Vastuun kantaminen on aina ollut Jatkeen toiminnan keskiössä. Henkilöstöllemme olemme yhtiö, jossa on hyvä olla töissä. Asiakkaidemme kanssa teemme sen, mitä on yhdessä sovittu, ja kannamme tekemisestä vastuun. Vastuullisuus ja kestävyys ovat osa Jatkeen strategiaa sen kaikilla osa-alueilla


jatkeen vastuullisuustavoitteet

YMPÄRISTÖVASTUU

Resurssitehokas rakentaminen

Työmaillamme kiinnitämme erityistä huomiota materiaalitehokkuuteen. Jatkeella se tarkoittaa jätteen määrän vähentämistä rakennusmate­riaalien hukkaa pienentämällä sekä syntyvän jätteen lajittelua ja kierrätystä. Rakentaessam­me pyrimme kestäviin, energiatehokkaisiin ratkaisuihin ja minimoimme toimintamme ympäristökuormituksen koko rakennuksen elinkaaren ajalta.

Jätteen vähentämisessä haluamme raportoida myös lukujen työmaakattavuudesta. Jätemääriin ei lasketa aliurakoitsijoiden tekemien purkutöiden jätettä. Niiden seurannan selvittäminen aloitetaan vuonna 2023. Kierrätysasteesta rajataan pois kaikki työmaidemme ulkopuolella tapahtuvasta lajittelusta johtuva kierrätys.
Päästöjen vähentämisessä ja työmailla kulutetun energian määrässä raportoimme myös, minkä osan Jatkeen työmaista luku kattaa.
Energiankulutuksessa huomioidaan aluksi vain työmaat, koska ne muodostavat valtaosan yhtiön kulutuksesta toimistojen kulutukseen verrattuna. Energiatehokkuuden osalta raportoimme EU-taksonomian mukaisen tai paremman e-luvun saavuttaneiden omaperusteisten hankkeiden osuuden.

SOSIAALINEN VASTUU

Alan paras työntekijäkokemus

Turvallisen työympäristön varmistaminen jokaiselle Jatkeen toimistolla ja työmaal­la työskentelevälle on meille ensisijaisen tärkeää. Sitoudumme kehittämään työturval­lisuutta ja työhyvinvointia. Välitämme aidosti henkilöstöstämme ja varmistamme, että henkilöstömme työtyytyväisyys säilyy erinomai­sella tasolla. Kehitämme järjestelmiämme ja toimintatapojamme työntekijöitä kuunnellen, ja tavoitteenamme onkin tarjota alan paras työntekijäkokemus. Alan opiskelijoille tarjo­amme harjoittelupaikkoja ja mahdollisuuden tutustua rakennusalaan.

Työntekijäkokemuksen mittaamiseen käytämme työntekijöiden antamaa nettosuositteluindeksiä (eNPS eli Employee Net Promoter Score).
Työtyytyväisyyden tunnusluku saadaan Jatkeen henkilöstötutkimuksesta (keskiarvo asteikolla 1–5). Harjoittelijoiden määrä perustuu henkilöjärjestelmästä saataviin tietoihin. Tapaturmataajuuden laskentaan käytetään vakioitua laskentamenetelmää. Vakavan
tapaturman määrittelyssä käytetään yleistä, lakisääteistä määritelmää.

TALOUDELLINEN VASTUU

Vastuullinen hallinto

Hyvä hallinnointitapa tarkoittaa meille avointa ja läpinäkyvää liiketoimintaa. Sitoudumme vastuullisiin hankintoihin ja edellytämme kumppaneiltamme vastuullista toimintaa. Noudatamme kaikessa päätöksenteossa Jat­keen hallinnointikoodia.

Harmaan talouden torjunnan mittarin tunnusluku, toimittajarekisteriin hyväksytyt toimittajat saadaan Jatkeen omasta toimittajarekisteristä, jossa hyödynnetään Vastuu Groupin tietokantaa.
Läpinäkyvän liiketoiminnan mittarina
on yhtiössä käsiteltävien väärinkäytösepäilyjen
määrä, jonka tunnusluku saadaan alkuvuodesta 2023
käyttöön otetusta ilmoituskanavasta, jossa yrityksen ulkopuolinen taho käsittelee tunnistettavat väärinkäytösepäilyt. Vuoden 2022 tiedot on saatu yhtiön
lakiasioista vastaavalta organisaatiolta.

TEEMATAVOITEMITTARITULOS 2023
Resurssitehokas rakentaminenJätteen vähentäminenMateriaalihyötykäyttöaste (sis. laitoslajittelu)
Työmaan materiaalihyötykäyttöaste
Jätteen määrä
58 %
32 %
8,2 kg/rm3
Päästöjen vähentäminenPäästötön työmaasähkö
Energiatehokkuus
Omaperusteisten hankkeiden hiilijalanjälkilaskenta
87 %
86 %
7/7 kpl
Alan paras työntekijäkokemusTyöturvallisuusTapaturmataajuus
Vakavat tapaturmat
9,9
0
TyöntekijäkokemusTyötyytyväisyys
Työntekijöiden nettosuositteluindeksi eNPS
4,3
61
OpiskelijayhteistyöHarjoittelijoiden määrä53
Vastuullinen hallintoHarmaan talouden torjuntaUudet toimittajarekisteriin hyväksytyt toimittajat222
Läpinäkyvä liiketoimintaKäsitellyt väärinkäytösepäilyt0

Vastuullisuutta ei voi ulkoistaa

Ympäristövastuun näkökulmat, kuten hiilineutraalius, vihreä siirtymä ja kiertotalous, vaikuttavat rakennusalalla yhä vahvemmin.


Vastuullisuuteen liittyvien vaatimusten, toimien ja odotusten vauhti kiihtyy ja muuttaa koko alaa. Muutoksia ja kehitystä tapahtuu niin lainsäädännössä, toimintatavoissa kuin työkulttuurissakin.

Kaikki nämä muutokset tapahtuvat yhä nopeammassa syklissä ja vaativat nopeaa reagointia alan kaikilta toimijoilta – myös meiltä.

Lue lisää Vastuullisuus Jatkeella -esitteestämme.

YHTEISTYÖ JA VERKOSTOT

Jatke on kestävän rakennetun ympäristön yhteistyöverkosto Green Building Council Finlandin jäsen ja mukana edistämässä rakennetun ympäristön kestävään kehitykseen liittyvää tietoisuutta, osaamista ja
käytäntöjen viemistä osaksi kiinteistö- ja rakennusklusterin toimintaa.

Rakennusalan etujärjestö Rakennusteollisuus RT ry:n jäsenenä Jatke noudattaa RT:n linjauksia sekä osallistuu sen toimintaan esimerkiksi työturvallisuuden kehittämisessä olemalla mukana työturvallisuuskampanjoissa ja kannustamalla henkilöstöä työturvallisuushavaintojen tekemiseen.

Jatke kuuluu Building 2030 -konsortioon, jossa rakennusalan johtavat yritykset ja Aalto-yliopisto yhdessä kehittävät ja edistävät Suomen rakennusalan
visiota vuodelle 2030 sekä varautuvat digitalisaatioon, nopeaan kaupungistumiseen ja ilmastonmuutokseen.

RAIN3

Jatke on mukana RAIN3-tutkimus- ja kehityshankkeessa, jonka tavoitteena on jatkaa ja tehostaa rakennusalan muutosliikettä sekä tukea KIRA-alan tavoitteita Lean-periaatteiden ja -menetelmien hyödyntämiseksi asiakasarvon parantamisessa, tuottavuuden parantamisessa, ihmisten kehittämisessä sekä vihreässä siirtymässä.