Vastuullisuus Jatke-konsernissa

Meillä rakennusalan toimijoilla on paitsi mah­dollisuus, myös velvollisuus rakentaa vastuul­lisempaa tulevaisuutta. Vastuun kantaminen on aina ollut Jatkeen toiminnan keskiössä. Henkilöstöllemme olemme yhtiö, jossa on hyvä olla töissä. Asiakkaidemme kanssa teemme sen, mitä on yhdessä sovittu, ja kannamme tekemisestä vastuun.

Teetimme ulkopuolisella asiantuntijalla sel­vityksen Jatkeen vastuullisuuden nykytilasta keväällä 2021. Selvityksen avulla linjasimme Jatkeen ensimmäiset vastuullisuustavoitteet ja mittarit. Kiinnitämme vastuullisuustavoit­teissamme huomiota ympäristöömme, henki­löstöömme ja hyvään hallinnointitapaan.

.

Hannu Anttonen

”Vastuun kantaminen on aina ollut Jatkeen toiminnan keskiössä. Henkilöstöllemme olemme yhtiö, jossa on hyvä olla töissä.
Teemme sen, mitä asiakkaiden kanssa on yhdessä sovittu, ja kannamme tekemisestä vastuun.”
– konsernijohtaja Hannu Anttonen

.

Jatkeen vastuullisuustavoitteet

.

.

Ympäristövastuu

Resurssitehokas rakentaminen

.

Työmaillamme kiinnitämme erityistä huomiota materiaalitehokkuuteen. Jatkeella se tarkoittaa jätteen määrän vähentämistä rakennusmate­riaalien hukkaa pienentämällä sekä syntyvän jätteen lajittelua ja kierrätystä. Rakentaessam­me pyrimme kestäviin, energiatehokkaisiin ratkaisuihin ja minimoimme toimintamme ympäristökuormituksen koko rakennuksen elinkaaren ajalta. Käynnistämme omaperus­teisten hankkeiden hiilijalanjälkilaskennan vuonna 2022.

Sosiaalinen vastuu

Alan paras työntekijäkokemus

.

Turvallisen työympäristön varmistaminen jokaiselle Jatkeen toimistolla ja työmaal­la työskentelevälle on meille ensisijaisen tärkeää. Sitoudumme kehittämään työturval­lisuutta ja työhyvinvointia. Välitämme aidosti henkilöstöstämme ja varmistamme, että henkilöstömme työtyytyväisyys säilyy erinomai­sella tasolla. Kehitämme järjestelmiämme ja toimintatapojamme työntekijöitä kuunnellen, ja tavoitteenamme onkin tarjota alan paras työntekijäkokemus. Alan opiskelijoille tarjo­amme harjoittelupaikkoja ja mahdollisuuden tutustua rakennusalaan.

Taloudellinen vastuu

Vastuullinen hallinto

.

Hyvä hallinnointitapa tarkoittaa meille avointa ja läpinäkyvää liiketoimintaa. Sitoudumme vastuullisiin hankintoihin ja edellytämme kumppaneiltamme vastuullista toimintaa. Noudatamme kaikessa päätöksenteossa Jat­keen hallinnointikoodia.

..

Taatusti kestävää rakentamista

GO21 -toimistotalohankkeelle haetaan LEED®-ympäristösertifikaatin korkeinta platinatasoa jo rakennusvaiheessa.

Lue lisää

Motivoiva työharjoittelu on urapolun alku

” Tuntui erityisen tärkeältä, että läpi harjoittelun toiveitani urapol­kuni suhteen kuunneltiin,” Anni kertoo.

Lue lisää

Puurakentaminen edistää vähähiilisyyttä

Rakentamamme Suomen ensimmäinen puurakenteinen Lidl valmistui Riihimäelle 2021.

Lue lisää

.

Jatkeen verkostot ja jäsenyydet

Green Building Council Finland

Green Building Council Finland on Suomen vaikuttavin ja laaja-alaisin kestävän rakennetun ympäristön yhteistyöverkosto.

Rakennusteollisuus RT ry

Rakennusteollisuus RT ry on rakennusalan yhteinen etujärjestö.

Building 2030 -konsortio

Rakennusalan yritysten ja Aalto-yliopiston yhteinen Building 2030 -konsortio kehittää ja edistää Suomen rakennusalan visiota vuodelle 2030 ja varautuu  digitalisaatioon, nopeaan kaupungistumiseen ja ilmastonmuutokseen.

Suomalaisen työn liitto

Suomalaisen työn liiton jäsenyritykset luovat työpaikkoja Suomeen vahvistaen sekä taloudellista että yhteiskunnallista hyvinvointia.