Hyppää sisältöön

Jat­ke Uu­si­maa ra­ken­taa A-Kruu­nul­le mit­ta­van asun­to­hank­keen Tuu­su­lan Ryk­men­tin­puis­toon

Jat­ke Uu­si­maa ra­ken­taa A-Kruu­nul­le mit­ta­van asun­to­hank­keen
Tuu­su­lan Ryk­men­tin­puis­toon

Jatke Uusimaa Oy on allekirjoittanut A-Kruunu Oy:n kanssa urak­ka­so­pi­muksen 140 asun­non ra­ken­ta­mi­ses­ta Tuusulan keskustaan, Hyrylän vanhalle kasarmialueelle. Ryk­men­tin­puis­ton alueelle rakentuu lähivuosina noin 15 000 ih­mi­sen asuinalue, josta A-Kruu­nun kor­ko­tu­ki­vuok­ra­ta­lo on en­sim­mäi­siä käyn­tiin läh­te­viä hank­kei­ta.

Ryk­men­tin­puis­ton suun­nit­te­lun in­noit­ta­ja­na on ka­sar­mia­lueen his­to­ria ja ym­pä­ris­tö tii­li­pin­toi­neen. Ra­ken­nuk­set ra­jaa­vat kort­te­lia ka­tu­jen puo­lel­ta tii­li­laat­ta­pin­tai­se­na muu­ri­na. Ma­ta­lam­mat yh­teis­ti­la­ra­ken­nuk­set pääs­tä­vät va­loa ja nä­ky­miä kort­te­li­pi­hal­le. Pi­han­puo­lel­la ra­ken­ta­mi­sen mit­ta­kaa­va on pie­nem­pää ja jul­ki­si­vut vaa­leil­la sä­vyil­lä ra­pat­tu­ja.

Jatke Uusimaa Oy urakoi A-Kruunulle kaikkiaan 260 asuntoa.

– Ryk­men­tin­puis­to on hy­vä jat­ku­mo A-Kruu­nun kans­sa teh­dyl­le yh­teis­työl­le Hel­sin­gin Ku­nin­kaan­tam­mes­sa. Tä­män hank­keen eri­kois­piir­re on vai­heit­tai­nen luo­vu­tus, jon­ka ta­kia ra­ken­nu­sai­ka on poik­keuk­sel­li­sen pit­kä. Us­kon, et­tä Jat­ke Uu­si­maa on osoit­tau­tu­nut jous­ta­vak­si ja luo­tet­ta­vak­si toi­mi­jak­si, jon­ka kans­sa täl­lai­nen han­ke saa­daan kil­pai­lu­ky­kyi­ses­ti to­teu­tet­tua, to­teaa toi­mi­tus­joh­ta­ja Ti­mo Ruus­ka­nen Jat­ke Uu­si­maa Oy:stä.

Ryk­men­tin­puis­ton hank­keen lisäksi Jatke Uusimaa Oy urakoi A-Kruunulle 120 asuntoa Helsingin Kuninkaantammeen, jonka alueelle yhtiö on jo parin vuoden aikana rakentanut yhteensä 273 asuntoa. Kaikkiaan Jatke Uusimaa Oy urakoi tällä hetkellä pääkaupunkiseudulle lähes 1700 uutta kotia eri tilaajien kanssa.

 

Lisätiedot: Timo Ruuskanen, toimitusjohtaja, Jatke Uusimaa Oy, timo.ruuskanen@jatke.fi 

 

 

A-Kruu­nu Oy on val­tion omis­ta­ma ym­pä­ris­tö­mi­nis­te­riön oh­jauk­ses­sa toi­mi­va eri­tyis­teh­tä­väyh­tiö.Yh­tiön en­sim­mäis­ten asun­to­hank­kei­den ra­ken­ta­mi­nen al­koi ke­säl­lä vuon­na 2015. A-Kruu­nun teh­tä­vä­nä on ra­ken­nut­taa koh­tuu­hin­tai­sia vuok­ra-asun­to­ja. Ta­voit­tee­na on, et­tä ra­ken­nut­ta­mis­toi­min­ta kas­vaa si­ten, et­tä vuon­na 2021 yh­tiön vuo­sit­tai­nen asun­toa­loi­tus­ten mää­rä on noin 800 asun­toa, jois­ta pääo­sa on Hel­sin­gin seu­dul­la, 25 % Hel­sin­gin seu­dun ul­ko­puo­lel­la ja 15 % puu­ker­ros­ta­loa­sun­to­ja. ​